5 Χρόνια Ίδρυσης IONOS

Το 2019 η IONOS ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήταν και παραμένει έως σήμερα, η πρωτοπόρος ελληνική νεοφυής εταιρεία με αποκλειστική εξειδίκευση στην γεωργικές εφαρμογές ακριβείας με drones. Tην ίδια χρονιά εγκρίθηκε με την πρώτη άδεια UAS Specific Category Operations για Αεροψεκασμούς από την Υ.Π.Α., σύμφωνα με την τότε ελληνική νομοθεσία για τα Σ.μη.Ε.Α. Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη η IONOS προχώρησε μεθοδευμένα να κατακτήσει τη γνώση γύρω από την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των ΣμηΕΑ στο γεωργικό πεδίο, θέλοντας να διευρύνει την εμπειρία της με πειραματικές επιχειρήσεις. Τα πολυκόπτερα που επιλέχτηκαν να συνοδεύσουν την ομάδα στις επιχειρήσεις της ήταν εκείνα της ΤΤ Αviation (https://www.ttaviation.org/), του μεγαλύτερου οργανισμού εκπαίδευσης χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη Κίνα. Η ΤΤΑ είναι ο οργανισμός ο οποίος έκανε πραγματικότητα την εμπορική χρήση των drones στη Γεωργία, καθώς παρήγαγε το πρώτο ψεκαστικό γεωργικό πολυκόπτερο σε παγκόσμιο επίπεδο το 2009. Η IONOS αποτελεί τον πυλώνα της εταιρείας στην Ε.Ε.

Το 2020 εγκρίθηκε με την πρώτη χορήγηση πειραματικών αδειών για ερευνητικούς σκοπούς με Φυτοπροστατευτικό Προϊόν σε επιχειρήσεις αεροψεκασμών στην Ε.Ε. από το ΥΠΑΑΤ για την καλλιέργεια της ελιάς, όπου και δημιούργησε το πρόγραμμα ΕΞΑΡΧΟΣ. Στη συνέχεια ακολούθησαν πειραματικές δανειοδοτήσεις Φ.Π. για περισσότερες καλλιέργειες, σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες στο χώρο της γεωργίας όπως η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ, GOWAN, BASF, BIOINSECTA κ.α.

H IONOS από το 2021 είναι οντότητα που μπορεί να εκπαιδεύσει Θεωρητικά και Πρακτικά στις επιχειρήσεις γεωργικών drones, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με πτητική εμπειρία άνω των 3000 ωρών.

Το 2021 η IONOS εισήλθε στο Ελληνικό Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχειρήσεων αποσκοπώντας στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανέπτυξε ένα ισχυρό ερευνητικό δίκτυο εντός Ελλάδος συνεργαζόμενη με πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας. Η μεγάλη αγάπη για την επιστήμη της γεωργίας ακριβείας όμως την έκανε να περάσει τα σύνορα όπου απέκτησε συνεργάτες σε Βέλγιο, Λιθουανία, Ισπανία και Βουλγαρία.

Το 2022 η IONOS ανέβασε τον πήχη ψηλά, κατακτώντας το UAS Specific Operations Risk Assessment Category (Aerial Spraying) κατά EASA, όντας η μόνη οντότητα στην Ελλάδα και πρωτοπόρος στην Ε.Ε. με την συγκεκριμένη πτητική λειτουργία. Το SORA είναι μια ποσοτική μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων, έχει αναπτυχθεί διεθνώς με συναίνεση πολλών Εθνικών Αρχών Αεροπορίας και ειδικών του κλάδου, θέτοντας ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας για προτεινόμενες λειτουργίες στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων. Η IONOS ουσιαστικά κατάφερε να φέρει τις «απαγορευμένες» επιχειρήσεις αεροψεκασμών έως τότε, μέσα στα θεσμικά γραφεία και στην καθημερινή συζήτηση των παραγωγών, μέσα από μια οπτική έγκυρης ασφαλείας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Η συζήτηση για τα οφέλη και τις δράσεις των drones είχε επισήμως ανοίξει.

Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων είχε πρωταρχικό ρόλο σε ερευνητικά προγράμματα όπως το ACT PHAST – Μέτρηση της αερομεταφοράς των σταγονιδίων (drift) κατά τις επιχειρήσεις των ψεκαστικών γεωργικών drone, τον ΕΞΑΡΧΟ – Πιλοτική εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου της ελιάς με ΣμηΕΑ, το IONEL – Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών ζιζανιοκτόνου με drone στο ρύζι, καθώς επίσης ανέπτυξε τεχνολογίας καινοτομίας για την γεωργία ακριβείας.

Το 2023 άρχισε τις επίσημες δοκιμές λογισμικού, για την  ασφαλή και αποτελεσματική Διαχείριση ΣμηΕΑ σε Επιχειρήσεις Γεωργικών Εφαρμογών Ακριβείας. Σήμερα αυτό το εγχείρημα έχει φτάσει σε τελικό στάδιο, έτοιμο να εξυπηρετήσει αιτήματα των καλλιεργητών για την χρήση Agri Drones. Όλα αυτά τα επιτεύγματα δημιούργησαν ένα δυναμικό υπόβαθρο, γεμάτο γνώσεις που στηρίζεται η IONOS για να κατακτήσει ακόμα περισσότερα στο χώρο της επιστήμης και της γεωργίας.

Η IONOS το 2024 μεταφέρθηκε στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-Kρήτης- https://www.stepc.gr) που ιδρύθηκε το 1993 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), όπου αποτελούν σημαντικές δομές για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ομάδα της IONOS ενταγμένη πλέον και επισήμως, στην αιχμή του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την ερευνητική, επιχειρησιακή και εκπαιδευτική εμπειρία της ανακαλύπτοντας και διαμορφώνοντας νέους ορίζοντες και πρακτικές στην τεχνολογία της Γεωργίας.

Υπογράφει ,

η Ομάδα IONOS

—————————————————————————————————————

In 2019 IONOS was founded in Heraklion, Crete. It was and remains to this day, the pioneering Greek start-up company with exclusive expertise in precision agricultural applications with drones. In the same year it was approved with the first UAS Specific Category Operations license for Aerial Spraying by the Ministry of Agriculture. In order to improve its skills, IONOS proceeded methodically to conquer the knowledge around the safe and effective use of UAS in the agricultural field, wanting to expand its experience with experimental operations. The multiscopes chosen to accompany the team on its operations were those of TT Aviation (https://www.ttaviation.org/), the largest Unmanned Aircraft Systems operator training organization in China. TTA is the organization that made the commercial use of drones in agriculture a reality, producing the world’s first globally produced agricultural spraying multi-copter in 2009. IONOS is the company’s representative in the EU.

In 2020, it was approved with the first grant of experimental licences for research purposes with Plant Protection Product in aerial spraying operations in the EU by the Greek Ministry of Rural Development and Food for olive cultivation, where it created the EXARCHOS project. This was followed by experimental lending of PPP for more crops, in collaboration with major companies in the field of agriculture such as ELANKO HELLAS, GOWAN, BASF, BIOINSECTA etc.

IONOS from 2021 is an entity that can provide theoretical and practical training in the operation of agricultural drones, with certified instructors in Crete, Peloponnese, Athens and Thessaloniki, with over 3000 hours of flight experience.

In 2021, IONOS entered the Greek Ecosystem of Start-ups aiming to strengthen, develop and extrovert the business. At the same time, the company developed a strong research network within Greece by collaborating with universities such as the University of Thessaly, the Hellenic Mediterranean University, ELGO Demetra and the Foundation for Research & Technology – Hellas. However, her great love for the science of precision agriculture made her cross the borders where she acquired collaborators in Belgium, Lithuania, Spain and Bulgaria.

In 2022, IONOS , acquiring the UAS Specific Operations Risk Assessment Category (Aerial Spraying) according to EASA, being the only entity in Greece and a pioneer in the EU with this particular flight operation. SORA is a quantitative risk assessment methodology, has been developed internationally with the consensus of many National Aviation Authorities and industry experts, setting an acceptable level of safety for proposed operations in the specific operations category. IONOS has essentially succeeded in bringing “prohibited” aerial spraying operations up to this point, into institutional offices and into the everyday conversation of producers, through a valid safety and operational effectiveness perspective. The debate on the benefits and actions of drones had officially opened up.

Over the course of all these years, it has played a key role in research projects such as ACT PHAST – Measurement of airborne droplet transport (drift) during agricultural drone spraying operations, EXARCHOS – Pilot application of bait spraying against olive blight with UAS, IONEL – Evaluation of the effectiveness of drone herbicide applications in rice, as well as developed innovation technology for precision agriculture.

In 2023, it started formal software testing, for safe and effective Management of UAS in Precision Agriculture Operations. Today this project has reached a final stage, ready to serve requests from farmers to use Agri Drones. All these achievements have created a dynamic background, full of knowledge that IONOS relies on to conquer even more in the field of science and agriculture.

IONOS in 2024 moved to the Science and Technology Park of Crete (ETEP-Crete; https://www.stepc.gr) established in 1993 by the Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH), where they are important structures for the promotion of research, innovation and entrepreneurship. The IONOS team, now officially integrated at the forefront of the European innovation ecosystem, is ready to leverage its research, operational and educational experience by discovering and shaping new horizons and practices in agricultural technology.