ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ

Ο όρος ασφάλεια, που είναι τόσο πολύ επίκαιρος στις μέρες μας όσο ποτέ άλλοτε, αναφέρεται στις πρακτικές της προστασίας ενός ή περισσοτέρων ατόμων, μιας οικονομικής οντότητας ή ενός περιουσιακού στοιχείου από απρόβλεπτους κινδύνους, όπως ατυχήματα, ζημιές ή άλλα ανεπιθύμητα γεγονότα.

Οι πρακτικές αυτές, ανεξαρτήτου τομέα, περιλαμβάνουν όρους και κανόνες, μνημόνια ενεργειών και διαδικασίες, όπου η γνώση και η αφομοίωσή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τη στοχευμένη και διαρκή εκπαίδευση.

Έτσι λοιπόν η IONOS από το 2019, ως αναγνωρισμένος φορέας εκμετάλλευσης ειδικής κατηγορίας από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), εναρμονίστηκε πλήρως με τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς κανονισμούς. Με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια και εν συνεχεία την αποτελεσματικότητα, ανέπτυξε μνημόνια ενεργειών και διαδικασίες απολύτως απαραίτητες στο χώρο των γεωργικών εφαρμογών και συγκεκριμένα στους ψεκασμούς ακριβείας με τη χρήση ΣμηΕΑ.

Η ομάδα της IONOS, με πάνω από 1000 πτητικές ώρες με Agriculture UAV, είναι σε θέση να γνωρίζει ότι οι πτητικές λειτουργίες με τη χρήση Agriculture UAV, οι οποίες εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο είτε τραυματισμού ατόμου ή ατόμων, είτε φθοράς σε περιουσιακά στοιχεία, επειδή τα εν λόγω ΣμηΕΑ είναι αρκετά μεγάλα σε διαστάσεις και βάρος, και λόγω της φύσης των γεωργικών εφαρμογών επιχειρούν σε χαμηλότερο ύψος στα ποικίλα γεωμορφολογικά εδάφη.

Στους συγκεκριμένους (02) αντιστρόφως ανάλογους πυλώνες των πτητικών λειτουργιών, που είναι η ασφάλεια και ο κίνδυνος, διαπιστώσαμε ότι η μείωση του κινδύνου ή σε ορολογία που αφορά τα ΣμηΕΑ ότι μόνο «ο μετριασμός του κίνδυνου» μπορεί να κάνει μία επιχείρηση ασφαλής και αποτελεσματική.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις πτητικές επιχειρήσεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν:

  1. Εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ: Οι χειριστές πρέπει να λάβουν άρτια εκπαίδευση και πιστοποίηση για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση των κανόνων και των περιορισμών που αφορούν τα ΣμηΕΑ, καθώς και τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας.
  2. Εξοπλισμός ΣμηΕΑ : Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού ανάλογα με την πτητική λειτουργία. Γνώση του εξοπλισμού με τις δυνατότητες του και η ορθή χρήση του, καθώς και η περιοδική συντήρησή του.
  3. Μετριασμός κινδύνου στο έδαφος: Περιλαμβάνει την ορθή και ενδελεχή επισκόπηση του ελεγχόμενου τμήματος του εδάφους που θα λάβει χώρα η πτητική λειτουργία και για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων όπως: κολώνες, δέντρα κ.α., καθώς και τον καθορισμό των ζωνών ασφαλείας πέρα από το χώρο της πτητικής λειτουργίας. Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
  4. Μετριασμός κινδύνου στο αέρα: Το είδος του εναέριου χώρου, η πυκνότητα της εναέριας κυκλοφορίας, το ύψος τέλεσης της πτητικής λειτουργίας και η διάρκειά της, αποτελούν μερικά από τα βασικότερα μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου στον αέρα.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η μικρή «επισκόπηση» του φάσματος των πτητικών λειτουργιών με ΣμηΕΑ που προαναφέρθηκε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μετριασμός στο ελάχιστο του εφησυχασμού και η συνεχώς αυξανόμενη επαγρύπνηση για την εφαρμογή των όρων, των κανόνων και πρακτικών ασφαλείας θα μας κατευθύνουν στην ολοκλήρωση μιας επιτυχούς πτητικής λειτουργίας.

Υπογράφει ο,

Βασίλης Γιαννόπουλος

Trainning Manager – IONOS Team

Nowadays the term safety, is as relevant as ever, refers to the practices of protecting one or more persons, an economic entity or an asset from unforeseen risks such as accidents, damages or other undesirable events.

These practices, irrespective of the sector, include terms and rules, memoranda of actions and procedures, where knowledge and assimilation can only be achieved through targeted and continuous training.

Therefore, since 2019, IONOS, as a special category operator recognised by the Civil Aviation Authority (CAA), has been fully harmonised with European and national regulations. With safety first and foremost, and then efficiency, it has developed memoranda of actions and procedures absolutely necessary in the field of agricultural applications and specifically in precision spraying with the use of UAV.

The IONOS team, with over 1000 hours of flight hours with Agriculture UAVs, is in a position to know that flight operations using Agriculture UAVs, which fall under the special category, present an increased risk of either injury to a person or persons, or damage to assets, because these Semi-Aircraft are quite large in size and weight, and due to the nature of agricultural applications operate at lower altitudes in varied geomorphological terrain.

In the specific (02) inverse pillars of flight operations, which are safety and risk, we found that risk reduction, or in UAV terminology that only “risk mitigation” can make an operation safe and effective.

Therefore, in order to ensure safety in flight operations, certain factors must be taken into account. These include:

  1. Training must include an understanding of the rules and limitations of UAVs, as well as safe operating procedures.
  2. UAV equipment: Selection of appropriate equipment according to the flight operation. Knowledge of the equipment with its capabilities and its proper use and periodic maintenance.
  3. Ground Hazard Mitigation: Includes a proper and thorough survey of the controlled portion of the terrain where the flight operation will take place and for the presence of any obstacles such as: poles, trees, etc., as well as the definition of safety zones beyond the flight operation area. Existence of an emergency plan
  4. Airborne hazard mitigation: The type of airspace, the density of air traffic, the altitude at which the operation is conducted and the duration of the operation are some of the key measures to minimize the risk in the air.

To summarise the above, the brief ‘overview’ of the range of UAV operations mentioned above leads us to the conclusion that mitigation of complacency to a minimum and ever-increasing vigilance in applying safety conditions, rules and practices will guide us to the completion of a successful operation.

Writer: Vasilis Giannopoulos