Χρήση των ΣμηΕΑ στη γεωργία: προκλήσεις και εφαρμογές

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO, Η παγκόσμια γεωργία μέχρι το 2050), ο πληθυσμός στον πλανήτη θα φτάσει περίπου τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Κατά συνέπεια, η ζήτηση για παραγωγή τροφίμων θα αυξηθεί κατά 70%. Η γεωργία ακριβείας (ΓΑ) είναι ένα εργαλείο με την ευρύτερη έννοια, αειφορίας που μπορεί να αμβλύνει το φαινόμενο της ζήτησης και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Η τεχνολογία αυτή βοηθά τους αγρότες να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή αναλύοντας έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με το περιβάλλον και τις λεπτομέρειες της κάθε καλλιέργειας. Έτσι, η ΓΑ θέλει να οδηγήσει τον πρωτογενή τομέα και συνεπώς τον παραγωγό προς μεγαλύτερες αποδόσεις με ποιότητα ώστε να μπορέσει να καλυφθεί η απαιτούμενη ζήτηση. Ο απώτερος στόχος της γεωργίας ακριβείας με χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης είναι η μείωση των πιθανών κινδύνων και τη βελτίωση της γεωργικής απόδοσης.

Η Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) παίζει ζωτικό ρόλο στην αξιολόγηση των καλλιεργειών και στις συνθήκες υγείας του εδάφους. Υποδεικνύει τα προβλήματα τη σωστή στιγμή και βοηθά στην επίλυση του κάθε προβλήματος με σύνεση. Τα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρομένων Αεροσκαφών) είναι ευέλικτα για τις περισσότερες εφαρμογές τηλεπισκόπησης και κατευθύνουν λύσεις από προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες πλατφόρμες RS.

Τα ΣμηΕΑ δεν είναι μόνο λιγότερο ακριβά από τα περισσότερα άλλα γεωργικά μηχανήματα, αλλά επίσης χειρίζονται εύκολα και παρέχουν ακριβή δεδομένα. Επιπλέον, οι εφαρμογές τους έχουν συμβάλει στην επέκταση πολλών τομέων της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων του ψεκασμού εντομοκτόνων και λιπασμάτων, σποράς, αναγνώριση ζιζανίων, εκτίμηση γονιμότητας, χαρτογράφηση και πρόβλεψη καλλιεργειών.

Η διαχείριση ακριβείας των φυτοπαράσιτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των καλλιεργειών. Τα ΣμηΕΑ έχουν διττό ρόλο καθώς μπορούν να προσδιορίσουν τα προσβεβλημένα μέρη από παράσιτα με χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και μηχανισμούς ελέγχου όπως π.χ. οι ψεκασμοί φυτοπροστατευτικών ουσιών που θα εφαρμοστούν ανάλογα, με στόχο τη πρόληψη. Ακόμα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ταυτόχρονη καλή ταχύτητα και ακρίβεια στο σύστημα ψεκασμού του λιπάσματος και των φυτοπραστευτικών σκευασμάτων που μπορεί να προσφέρει.

Η IONOS από το 2019, εμφανίστηκε δυναμικά στο τομέα της έρευνας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με σκοπό να μπορεί να προσφέρει αληθινά δεδομένα στους παραγωγούς. Τα γνωστά προγράμματα που έχει συμμετάσχει (Εξαρχος, IONEL, Actphast κα) έχουν προσφέρει γνώση που μπορεί να μεταλαμπαδευτεί στους αγρότες ώστε να διασφαλίσει τον ομαλό χειρισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή σε μείζονος σημασίας καλλιέργειες για την χώρα μας όπως η ελιά, το ρύζι, η πατάτα, το αμπέλι κα. Τέλος, στόχος της IONOS είναι να παρέχει επαρκή γνώση στον παραγωγό τόσο σε θέματα χειρισμών των ΣμηΕΑ όσο και σε θέματα απόδοσης εφαρμογών ακριβείας, ώστε να είναι αυτάρκεις.

Υπογράφει η,

Ομάδα IONOS.

According to the International Food and Agriculture Organization (FAO, World Agriculture 2050), the world’s population will reach about 10 billion by 2050. Consequently, the demand for food production will increase by 70%. Precision agriculture (PA) is a tool in the broader sense, sustainability that can mitigate the demand effect while not harming the environment. This technology helps farmers make critical decisions at the right time by analyzing a huge amount of data about the environment and the details of each crop. Thus, PA wants to drive the primary sector and thus the producer towards higher yields with quality so that the required demand can be met. The ultimate goal of precision agriculture using remote sensing technologies is to reduce potential risks and improve agricultural performance.

Remote Sensing plays a vital role in crop evaluation and soil health conditions. It indicates problems at the right time and helps in solving each problem wisely. NSAs (Non-Remote Aircraft Systems) are flexible for most remote sensing applications and direct solutions from problems faced by other RS platforms.

Not only UAVs are less expensive than most other agricultural equipment, but they are also easy to operate and provide accurate data. In addition, their applications have helped expand many areas of agriculture, including insecticide and fertilizer spraying, seeding, weed identification, fertility assessment, crop mapping and forecasting.

Precision management of plant pests can be used for crop monitoring. SEMs have a dual role as they can identify pest infested areas using remote sensing technologies and control mechanisms such as pesticide sprays applied accordingly, with the aim of prevention. Still equally important feature is the simultaneous good speed and precision in the system of spraying the fertilizer and phytopesticide formulations that it can provide.

Since 2019, IONOS has emerged strongly in the field of drone research, with the aim of being able to offer real data to growers. The well-known projects it has participated in (Exarchos, IONEL, Actphast, etc.) have provided knowledge that can be passed on to farmers to ensure smooth handling and effective application in major crops for our country such as olive, rice, potato, vine, etc. Finally, IONOS’ goal is to provide sufficient knowledge to the producer both in terms of handling of the UAVs and in terms of performance of precision applications, in order to be self-sufficient.