Προσωπικά Δεδομένα – GDPR

IONOS Mονοπρόσωπη IKE

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η εταιρεία μας καθορίζει τους σκοπούς και τα εργαλεία της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων ανεξάρτητα ή με άλλους και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα ως επεξεργαστή δεδομένων εξ ονόματος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.
Η επεξεργασία των δεδομένων των προσωπικών δεδομένων ή αρχείων σε οποιοδήποτε λειτουργία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται σε ένα αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένα μέσα, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαίρεση, την αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, διαβούλευση πληροφοριών, η χρήση, αποκάλυψη, μετάδοση, διάδοση ή κάθε άλλη με τη διάθεση, τον συντονισμό ή τη σύνδεση, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή.
Η επεξεργασία δεδομένων δεν έχει τεχνική διαχείριση δεδομένων, κανένα δικαίωμα διάθεσης δεδομένων ή λήψης αποφάσεων.
Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (“επηρεασμένο”). Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει ενός αναγνωριστικού, όπως το όνομά σας, τον αριθμό, τα δεδομένα θέσης, σε απευθείας σύνδεση αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, βιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του ατόμου εντοπιστεί.
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργαστής δεδομένων, η εταιρία μας σέβεται το απόρρητο όλων των ατόμων στα οποία μεταβιβάζονται προσωπικά δεδομένα και δεσμεύονται να τα προστατεύσουν.
I.
Η εταιρεία μας παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το Γενικό κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR:
Δεδομένα διαχειριστή δεδομένων:
Όνομα εταιρείας: IONOS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
Έδρα: Δημ.Κυριακού 3, 71409, Ηράκλειο.
Ιστοσελίδα: www.ionos.com.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χριστοδούλου Στέλιος
Τηλέφωνο: 030-6978083973
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: schristodo@ionos.com.gr

Επεξεργασία δεδομένων:
επεξεργαστή δεδομένων δεν χρησιμοποιείται
ή
πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα:
Χριστοδούλου Στέλιος
επικοινωνία: schristodo@ionos.com.gr

Ο επεξεργαστής δεδομένων μπορεί να εκτελεί μόνο οδηγίες που καταγράφονται γραπτώς.
Απαιτείται γραπτή σύμβαση μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και του επεξεργαστή δεδομένων, η οποία πρέπει να περιέχει τα δεδομένα που μεταδίδει ο ελεγκτής στον επεξεργαστή δεδομένων και τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που εκτελεί ο ελεγκτής δεδομένων.
Η εμπιστευτικότητα υποχρεώνει τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, ο επεξεργαστής δεδομένων εφαρμόζει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
Ο επεξεργαστής δεδομένων βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Κατά τη διακριτική ευχέρεια του ελεγκτή, ο επεξεργαστής θα επιστρέψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ελεγκτή δεδομένων ή θα διαγράψει, θα διαγράψει τα υπάρχοντα αντίγραφα, με μία εξαίρεση, εάν το κράτος μέλος ή η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί αποθήκευση δεδομένων.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διευκολύνει και επιτρέπει ελέγχους και επιτόπιους ελέγχους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από επιθεωρητή που έχει ορίσει.
Εάν ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί τη βοήθεια ενός επεξεργαστή δεδομένων, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που δημιουργήθηκαν αρχικά μεταξύ του επεξεργαστή δεδομένων και του ελεγκτή.

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων:
– Η Εταιρεία μας δεν είναι υποχρεωμένη να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων βάσει του άρθρου 37 του GDPR.
– Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Χριστοδούλου Στέλιος
επικοινωνία: schristodo@ionos.com.gr

αιτήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Αν έχετε οποιαδήποτε αιτήματα ή ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, την εφαρμογή με αλληλογραφία στη διεύθυνση Δημ.Κυριακού 3, 71409, Ηράκλειο . Μπορείτε να το στείλετε επίσης ηλεκτρονικά στο info@ionos.com.gr . Θα σας αποστείλουμε τις απαντήσεις σας χωρίς καθυστέρηση, αλλά εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών για την καθορισμένη σας διεύθυνση.

Ξένη μεταφορά δεδομένων:

– καμία μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό

II.
Σκοπός, νομική βάση και διάρκεια της διαχείρισης δεδομένων της εταιρείας μας:

Στόχοι διαχείρισης δεδομένων:
Η εταιρεία μας διαχειρίζεται δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς σύμφωνα με το νόμο:
α) την αντιμετώπιση δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες των πληροφοριών, προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις και να διατηρεί σχέσεις με τους πελάτες.
β) δραστηριότητες μάρκετινγκ για πιθανούς πελάτες •
γ) τη διαχείριση των δεδομένων των εργαζομένων και των αιτούντων (υπό τους όρους που προβλέπονται σε ξεχωριστούς κανόνες) •
δ) τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας των συμβαλλομένων μερών για την εκτέλεση της σύμβασης •
ε) εκπλήρωση των εντολών των πελατών,
στ) προστασία της περιουσίας, προσωπική ασφάλεια,
ζ) να εκπληρώνει νόμιμη υποχρέωση

Νομική βάση για τη διαχείριση δεδομένων:

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR: συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
GDPR Άρθρο 6 (1) (β): αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης
Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) GDPR: απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
GDPR Άρθρο 6 (1) (α): έννομο συμφέρον, πάντα μια εξισορρόπηση των τόκων

Νομική βάση για κάθε δραστηριότητα διαχείρισης δεδομένων:
α) έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με τη λογιστική νομοθεσία: νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) GDPR
β) τις σχέσεις: νομική βάση (για τους υπαλλήλους των δεδομένων συνεργάτη στη διαχείριση δεδομένων) νομική βάση: άρθρο 6 (1) στ). Το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων: η συνέχεια της επιχείρησης.
γ) Διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του GDPR.
δ) διαχείριση των δεδομένων των συμβαλλομένων εταίρων: νομική βάση Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR
ε) Δραστηριότητα εμπορίας: νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR.
Υπάρχει επίσης μια σελίδα στο Facebook για δραστηριότητες μάρκετινγκ, αλλά δεν δημιουργείται ξεχωριστή βάση δεδομένων και η δημιουργία προφίλ δεν γίνεται.
στ) νομική βάση ηλεκτρονικής εγγραφής: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR
ζ) λειτουργία της κάμερας ασφαλείας νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο ελεγκτής νόμιμα συμφέροντα: την ασφάλεια, έννομο συμφέρον του εργοδότη για τους εργαζομένους, όπως ορίζονται στον Κώδικα Εργασίας.

Όταν διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων βάσει νόμιμου συμφέροντος, μας ενδιαφέρει να ζυγίσουμε, στα οποία:
– Προσδιορισμός και καταγραφή του νόμιμου συμφέροντος
– προσδιορίζει και καταγράφει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
– Εξέταση βάσει της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, περιορισμός του σκοπού, εξοικονόμηση δεδομένων, περιορισμένη αποθήκευση
– να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη στάθμιση των συμφερόντων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία, εκτός αν η επεξεργασία των δεδομένων δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους (π.χ.. Σε περίπτωση ανάγκης να λάβουν θεραπεία για τα δεδομένα των εργαζομένων)
Δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για άμεσο μάρκετινγκ, σε περίπτωση διαμαρτυρίας τα δεδομένα θα πρέπει να διαγραφούν. (Direct Marketing περιλαμβάνει τη διαφήμιση, η οποία έρχεται απευθείας σε επαφή με τους υποψήφιους πελάτες. Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, τηλεφωνικές κλήσεις, το ταχυδρομείο, μέσω κλπ ειδικοί κανόνες ισχύουν για κάθε μέθοδο. Το ζήτημα εδώ είναι η διαφήμιση απευθύνεται, ότι είναι το πρόσωπο στο οποίο η διαφήμιση Τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου προσώπου μπορούν να αντιμετωπιστούν, για παράδειγμα, από έναν ιστότοπο ή έναν διαχειριστή καταστήματος ιστού.)

Διάρκεια διαχείρισης δεδομένων:

Διατηρούμε τα τιμολόγια για τουλάχιστον 8 χρόνια λόγω νομικών υποχρεώσεων. Η περίοδος διατήρησης για τα έγγραφα στα οποία εκδίδεται το τιμολόγιο είναι 8 έτη.
Περίοδος διατήρησης εγγράφων: 50 έτη.
Η περίοδος διατήρησης για τα στοιχεία επικοινωνίας είναι 1 έτος μετά τη λήξη της σχέσης.
Διατήρηση δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις της σύμβασης: 5 έτη.

III.
Σχετικά δικαιώματα:

Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα νόμιμα δικαιώματα.

α) δικαίωμα πρόσβασης (γνώση δεδομένων, γεγονός διαχείρισης δεδομένων) •
(β) εάν ένα στοιχείο είναι παρωχημένο ή ανακριβές, προσαρμόστε το.
γ) ακύρωση (μόνο για τη διαχείριση δεδομένων βάσει συγκατάθεσης) •
δ) περιορισμό της διαχείρισης δεδομένων •
ε) απαγόρευση της χρήσης προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ •
(στ) τη διαβίβαση ή την απαγόρευση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών.
ζ) να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται ο ελεγκτής. ή
η) διαμαρτυρία κατά της χρήσης προσωπικών δεδομένων.

IV.
Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Βλάβη στην ασφάλεια των δεδομένων που έχει ως αποτέλεσμα την ακούσια ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε διαχειριζόμενα προσωπικά δεδομένα.
Η εταιρεία μας διασφαλίζει την ορθή βαθμό κινδύνου που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων, σε περίπτωση βλάβης του χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο, τον ελεγκτή / επεξεργαστή ή του εκπροσώπου του ΥΠΔ κοινοποίησης, ή, ελλείψει αυτού, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αμέσως ή από την εποπτική αρχή και ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, καθώς και.
Η εταιρεία μας θα λάβει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να εξαλείψει τον τραυματισμό που αποτελεί το βασικό περιστατικό προστασίας δεδομένων, μόλις γίνει αντιληπτό το περιστατικό ιδιωτικής ζωής.
Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα αποτελέσματά τους.

V.
Νομική σημείωση:

Στην Ελλάδα, η Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: ΑΠΔΠΧ, διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα , ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@dpa.gr). Ο καταγγέλλων μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ εάν κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με την οποία υποβάλλεται δεν συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις.
Η δικαστική επανεξέταση μπορεί να κινηθεί κατά της απόφασης της ΑΠΔΠΧ.

VI.
Πληροφορίες σχετικά με τα μητρώα:

Η εταιρεία μας εκτελεί την επεξεργασία, επεξεργασία και επεξεργασία δεδομένων με νόμιμο, διαφανή και επαληθεύσιμο τρόπο, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της και διατηρεί τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αρχεία επεξεργασίας δεδομένων
– μέχρι την έναρξη ισχύος του GDPR. Με βάση την Ενότητα 65, η ΑΠΔΠΧ ορίζει το
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– δραστηριότητα
– διαχειριζόμενα δεδομένα
– σκοπός διαχείρισης δεδομένων
– νομική βάση για τη διαχείριση των δεδομένων
– πώς και πότε να αποθηκεύεται
– όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή
– το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
– μεταφορά δεδομένων, παραλήπτες
– τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
τα αρχεία διαχείρισης δεδομένων πρέπει να τηρούνται χωριστά για κάθε δραστηριότητα.

2. Καταγραφή της μετάδοσης δεδομένων
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– ημερομηνία
– παραλήπτης
– μεταφορά σε τρίτη χώρα
– προσωπικές πληροφορίες
– σκοπός της επεξεργασίας και της επεξεργασίας δεδομένων
– νομική βάση για την επεξεργασία και επεξεργασία δεδομένων
– όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή
– το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
– τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
– Προθεσμία για τη διαγραφή δεδομένων
– άλλα νόμιμα στοιχεία (π.χ. ταυτότητα της αίθουσας του ελεγκτή)

3. καταγραφή της διαχείρισης δεδομένων
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– ημερομηνία εφαρμογής
– το όνομα του προσβεβλημένου προσώπου, τα στοιχεία αναγνώρισής του
– Περιεχόμενο της αίτησης
– το όνομα του μέτρου
– ημερομηνία δράσης
– όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή
– το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

4. Μητρώο περιστατικών προστασίας δεδομένων
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– Ώρα του συμβάντος
– το όνομα του συμβάντος
– ενδιαφερόμενα μέρη
– εμπλεκόμενα προσωπικά δεδομένα
– Αντίκτυπος του συμβάντος
– μέτρα
– όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή
– το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

5. Αρχεία για έρευνες και απαντήσεις στα προσβεβλημένα άτομα και αρχές
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– το θέμα και το χρόνο της αίτησης
– ενδιαφερόμενα μέρη
– εμπλεκόμενα προσωπικά δεδομένα
– μέτρα
– όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή
– το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

6. καταγράφει τις δραστηριότητες του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– Χρόνος δραστηριότητας
– δραστηριότητα
– έλεγχος συμμόρφωσης
– αξιολόγηση των επιπτώσεων
– συνεργασία των εποπτικών αρχών
7. Αρχεία για “χαμένα” δεδομένα και αιτήματα
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– ώρα άφιξης
– αντικείμενο της αίτησης
– μέτρο (π.χ. επιστροφή)
– όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή
– το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

8. καταγραφή της προκαταρκτικής αξιολόγησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων
περιεχόμενο:
– αύξοντα αριθμό
– χρόνος αξιολόγησης των επιπτώσεων
– περιγραφή των πράξεων, σκοπός της διαχείρισης δεδομένων, έννομο συμφέρον
– Εξέταση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας
– ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων
– το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
– τη γνώμη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

GDPR

Η ιστοσελίδα μας διατηρεί τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την ομαλή πλοήγηση και επικοινωνία με τον χρήστη. Και είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την νομοθεσία και το GDPR.

  Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί σας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας σε προκαθορισμένα πεδία του ιστότοπου, για την υπενθύμιση μη ολοκληρωμένης αγοράς για προϊόντα τα οποία έχουν προστεθεί και παραμένουν στο καλάθι αγορών.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση IP), εφόσον επιτραπεί από τους ίδιους, με σκοπό την εύρεση του πλησιέστερου καταστήματος.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν και την καλύτερη εμπειρία τους.

Cookies Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων μας και για να σας βοηθήσουμε να ψωνίζετε online. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται και διαφημίζονται σε εσάς, τόσο στις ιστοσελίδες μας όσο και σε άλλους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο  από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες σελίδες, τα προϊόντα που αγοράσατε και τη περιήγηση σας στον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά.

Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, όπως εταιρίες μεταφορών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας).

Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω των σημείων πώλησης μας (καταστήματα), μέσω τηλεφώνου, εφαρμογών ή μέσω του ιστότοπου μας.

Η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, και τέλος για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε.

Συλλογή δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε ένα από τα σημεία πώλησης μας (π.χ. καταστήματα, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Ζητούμε και συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία προς επίτευξη του σκοπού πώλησης και διάθεσης προϊόντων:

α) Υποχρεωτικά: όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

β) Προαιρετικά: κωδικό πρόσβασης (για την περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε λογαριασμό), σημειώσεις/ παρατηρήσεις/ κριτικές σας στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων στην φόρμα παραγγελιών και επικοινωνίας ή/ και σχετικές φόρμες αξιολογήσεων.

γ) Στοιχεία συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ πληροφορίες πληρωμής).

δ) Πιθανόν σημειώσεις από τηλεφωνικές μας συνομιλίες μαζί σας για διευκρινήσεις σχετικά με την παραγγελία σας ή τυχόν σχόλια και  παράπονα, καθώς επίσης για προϊόντα που πιθανόν να έχετε επιλέξει για αγορά στο μέλλον (πχ. αγαπημένα, my favorites, wish list).

ε) Αγορές που έχετε κάνει στο παρελθόν και δείχνουν τα ενδιαφέροντα σας ώστε να μας επιτρέψουν να σας κάνουμε μια προσωποποιημένη πρόταση αγοράς.

στ) Τέλος, είναι δική σας επιλογή ή όχι να μοιράζεστε μαζί μας στοιχεία όπως ιστορικό –στοιχεία επισκεψιμότητας στον ιστότοπο μας ή άλλους ιστότοπους και γενικότερα στοιχεία μου μας δίνονται από την χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας ή για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ άλλων όπως:

  • Παραγγελίες προϊόντων: Προκειμένου να εκπληρώσουμε τον βασικό σκοπό της εταιρίας που είναι η πώληση προϊόντων. Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε την παράδοση των προϊόντων και οποίες πιθανές συμβατικές υποχρεώσεις προκύπτουν από την πώληση (πχ επιστροφή, εγγυήσεις) όπως ορίζει ο νόμος.
  • Δημιουργία λογαριασμού: Στην περίπτωση που το επιθυμείτε για την εύκολη παρακολούθηση του ιστορικού των αγορών σας ή σχετική σας πληροφόρηση για τα νέα της εταιρίας κ.α.
  • Επικοινωνία: Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να γίνει διαχείριση ενός αιτήματος σας (πχ αλλαγή διεύθυνσης αποστολής) ή οποιαδήποτε άλλης δυσκολίας, απορία ή ερωτήματος προκύψει για την σωστή εκτέλεση της παραγγελίας σας ή του αιτήματος σας.
  • Προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (πχ εταιρία courier που θα αναλάβει την παράδοση της παραγγελία σας).
  • Αποστολή ενημερωτικού προωθητικού μηνύματος (newsletter προσφορών, ή εξατομικευμένων προσφορών). Φυσικά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από την λίστα αποστολής newsletter πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού προωθητικού μηνύματος ή εφόσον έχετε επιλέξει να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό, αλλάζοντας  τις σχετικές ρυθμίσεις.
  • Αποστολή αιτημάτων έρευνας ικανοποιήσεις προκειμένου να βελτιώσουμε τα προσφερόμενα προϊόντα μας, υπηρεσίες και εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο μας.

Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας 

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους και στα καταστήματα της Εταιρίας, τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

* η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς

* στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα

* η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

* χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

* υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·

* περιοδικός έλεγχος (ανά 5ετία) και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών.

Τα Δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679) και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

α) Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

β) Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

γ) Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

δ) Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

ε) Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

στ) Υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή

Τέλος, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/)

Συνεργαζόμενες εταιρίες – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η εταιρία δεν μεταβιβάζει σε κανέναν τα προσωπικά σας δεδομένα παρά μόνο σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπλήρωσει τον κύριο σκοπό της που είναι η πώληση προϊόντων (για παράδειγμα τα στοιχεία σας πρέπει να τα μεταβιβάσουμε στην εκάστοτε εταιρία μεταφορών προκειμένου να παραδοθεί η παραγγελία σας). Επίσης δύναται όπου το επιτρέπει ο νόμος να τα μεταβίβασουμε σε τρίτους για την εκπλήρωση συναλλαγών, ερευνητικών και προωθητικών ενεργειών  πάντα με την συγκατάθεσή σας. Τέτοιοι αποδέκτες μπορεί να είναι εταιρίες παροχής υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν προωθητικά & ερευνητικά προγράμματα μέσω διανομής e-mail, ερωτηματολογίων. Η συνεργασία γίνεται τηρώντας τους κανόνες απόρρητου και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πέραν του οποίου τα δεδομένα αυτά διαγράφονται ή μετατρέπονται σε ανώνυμα και μόνο με την μορφή στατιστικών στοιχείων.